ฉลาม คลั่ง

29 กันยายน 2561 เวลา 10:28 น. 2 เมษายน 2561 เวลา 15:50 น. Miss Universe จะได้ตลอด 1 ปี เต็ม มูลค่ามงกุฎที่รู้แล้วอึ้ง! 2 ฉลาม คลั่ง 2559 เวลา 14:17 น.

The best proof of love is trust. And if you miss love, you miss life. Love is letting go of fear. Take away love and our earth is tomb. Life is the flower for which love is the honey.

Love your beloved like there is no tomorrow. You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly. If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. And if they don’t, they never were. The heart that loves is always young. Men always want to be a woman’s first love. Women like to be a man’s last romance.

The hottest love has the coldest end. Life without love is like a tree without blossoms or fruit. Love does not consist in gazing at each other but in looking together in the same direction. Love is a game that two can play and both win. Live Simply, Laugh Often, Love Deeply. The three things that a guys should want to change about his girl, is her last name, address, and her viewpoint on men. Lies don’t always end the relationship.

Sometimes it’s the truth that ends it. True love begins when nothing is looked for in return. We don’t have to take our clothes off to have a good time. Don’t forget the things you should remember.