ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ตำรวจ

2539 จำเลยที่ 2 กับพวก คงมีแต่สำเนา นส. 2542 จำเลยส่งไข่ผงที่เสื่อมคุณภาพแล้วให้โจทก์ร่วม โดยหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ว่าไข่ผงดังกล่าว เป็นนมผงตามที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อ เพื่อหวังจะได้เงินจากโจทก์ร่วม อันเป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริต เพียงแต่โจทก์ร่วมยังไม่ได้ชำระเงินให้จำเลย การกระทำของจำเลย จึงเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกง ไม่เป็นความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงตาม ป. 1 ไปจำนวน 92,000 บาท ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ตำรวจ บ.

2538 ตั๋วเครื่องบินที่มีมูลค่าหรือราคาใช้ ตามที่ปรากฏในตั๋ว เป็นตั๋วที่ผู้มีชื่อในตั๋วมีสิทธิที่จะใช้โดยสารเครื่องบินของสายการบินที่ปรากฏในตั๋ว จึงเป็นเอกสารสิทธิเพราะเป็นหลักฐานแห่งการก่อซึ่งสิทธิตาม ป. 2517 จำเลยกู้เงินโจทก์ โดยนำที่ดินและบ้านของบุตรมาเป็นประกันบอกว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยโดยเป็นการประกันกันแบบชาวบ้าน ไม่ได้จดทะเบียนจำนอง กรณีเป็นการหลอกได้ทรัพย์ไปโดยทุจริต เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ตาม ป. 2537 การที่จำเลยกับพวกชักชวนผู้เสียหายทั้งสิบคน และบุคคลอื่นให้นำเงินมาลงทุนกับบริษัท เพื่อประกอบกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า เพื่อเก็งกำไร ทั้งๆ ที่จำเลยรู้อยู่ว่าบริษัท อ. 2527 มาตรา 3 มาตรา 4,12 แห่ง พ. 2501 หลอกว่า มีผู้ต้องการซื้อของ ขอรับของไปจำหน่ายแก่ผู้ที่ต้องการซื้อ เป็นความผิดฐานฉ้อโกง แต่ไม่ต้องด้วย ม.

18 จำเลยชื่อ อำนาจ อยู่กาฬสินธุ์ หลอกว่าชื่อ คล้าย อยู่อุบลราชธานี เช่าซื้อรถยนต์ราคา 99,000 บาท ไปจากโจทก์ร่วม ชำระเงินแล้ว 15,000 บาท แล้วพารถหนีข้ามไปลาว เป็นความผิดตาม ม. 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023. 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023. 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023. 2539 จำเลยที่ 2 กับพวก คงมีแต่สำเนา นส.

2542 จำเลยส่งไข่ผงที่เสื่อมคุณภาพแล้วให้โจทก์ร่วม โดยหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ว่าไข่ผงดังกล่าว เป็นนมผงตามที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อ เพื่อหวังจะได้เงินจากโจทก์ร่วม อันเป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริต เพียงแต่โจทก์ร่วมยังไม่ได้ชำระเงินให้จำเลย การกระทำของจำเลย จึงเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกง ไม่เป็นความผิดฐานขายของโดยหลอกลวงตาม ป. 1 ไปจำนวน 92,000 บาท แต่ก็เนื่องจาก บ. 2538 ตั๋วเครื่องบินที่มีมูลค่าหรือราคาใช้ ตามที่ปรากฏในตั๋ว เป็นตั๋วที่ผู้มีชื่อในตั๋วมีสิทธิที่จะใช้โดยสารเครื่องบินของสายการบินที่ปรากฏในตั๋ว จึงเป็นเอกสารสิทธิเพราะเป็นหลักฐานแห่งการก่อซึ่งสิทธิตาม ป. 2517 จำเลยกู้เงินโจทก์ โดยนำที่ดินและบ้านของบุตรมาเป็นประกันบอกว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยโดยเป็นการประกันกันแบบชาวบ้าน ไม่ได้จดทะเบียนจำนอง กรณีเป็นการหลอกได้ทรัพย์ไปโดยทุจริต เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ตาม ป. 2537 การที่จำเลยกับพวกชักชวนผู้เสียหายทั้งสิบคน และบุคคลอื่นให้นำเงินมาลงทุนกับบริษัท เพื่อประกอบกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า เพื่อเก็งกำไร ทั้งๆ ที่จำเลยรู้อยู่ว่าบริษัท อ. 2527 มาตรา 3 มาตรา 4,12 แห่ง พ.

2501 หลอกว่า มีผู้ต้องการซื้อของ ขอรับของไปจำหน่ายแก่ผู้ที่ต้องการซื้อ เป็นความผิดฐานฉ้อโกง แต่ไม่ต้องด้วย ม. 18 จำเลยชื่อ อำนาจ อยู่กาฬสินธุ์ หลอกว่าชื่อ คล้าย อยู่อุบลราชธานี เช่าซื้อรถยนต์ราคา 99,000 บาท ไปจากโจทก์ร่วม ชำระเงินแล้ว 15,000 บาท แล้วพารถหนีข้ามไปลาว เป็นความผิดตาม ม. 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023. 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023. 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.