ประกาศ อย่าง เป็น ทางการ

6 กลุ่ม ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ เกษตรกรรมและการป่าไม้ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ธุรกิจและการจัดการ ความเป็นอยู่ของชุมชน การท่องเที่ยว และศิลปะหัตถกรรม 3. National emblem of Indonesia Garuda Pancasila. LANGHOVDE GLACIER, ประกาศ อย่าง เป็น ทางการ world’s largest ice formation, Langhovde Glacier in East Antarctica is slowly eroding.

Global warming causes localized melting on its surface, leading to the formation of what are known as supraglacial lakes. A similar phenomenon plays out in Greenland. LAKE POOPÓ, BOLIVIAIt was once Bolivia’s second largest lake, but no more. Lake Poopó, which at its peak, stretched 1,200 miles, has effectively vanished, a victim of the one-two punch of drought and water diversion for mining and farming. JIRAU DAM, BRAZILStretching five miles across Brazil’s Madeira River, the Jirau Dam, completed in 2015, has displaced people and uprooted villages. Nearly 1,400 miles of forests have been strung with electrical cables as a result of the dam.

FUKUSHIMA, JAPANFukushima has been a boomtown, partly as a result of its coastal nuclear power plant. But that plant was also the epicenter of an environmental disaster, when it was deluged by an earthquake-triggered tsunami in 2011. ORDOS KANGBASHI, MONGOLIAOrdos Kangbashi would be one of China’s most impressive new cities, if only people lived there. Instead, the sprawling ghost town has become a cautionary tale of hubris and overexpansion—urban planning without the planning. There are over 170 billion barrels of recoverable oil in Canada, meaning a possible output of 2. 25 billion, but it was worth it.

The locks have been widened from 110 ft. Look away even briefly and who knows what it will get up to? That’s not how things usually seem to human beings living on the surface of the planet. The mountain that’s here today ought to be here tomorrow. The river that meanders along the boundary of your state or your nation will be meandering into the future. If you were in orbit, however, things would look very different—especially if you were in orbit for a few decades at a time. Those brief glimpses belie the extraordinary amount of computer-engineering muscle that went into making the mini-movies possible.