พลาสเตอร์กันน้ำ

51 , 52 , 90 , 104 , ปอ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ website หาหมอ. AAGL Advancing Minimally Invasive พลาสเตอร์กันน้ำ Worldwide.

AAGL position statement: route of hysterectomy to treat benign uterine disease. 444: choosing the route of hysterectomy for benign disease. Basic techniques for advanced laparoscopic surgery. A practical approach to surgical laparoscopy.