สา ยันต์ วัน รุ่ง

สา ยันต์ วัน รุ่ง “ทุกเล่ม ครูบาอาจารย์ตั้งใจกำหนดจิต สร้างให้มีฤทธิ์ มีอิทธิคุณคุ้มครองแคล้วคลาดหลีกเคราะห์อย่างวิเศษ ผู้จุดบูชาก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ไม่ลังเลสงสัย ก็จะนำมาซึ่งปาฎิหาริย์ต่อชีวิตอันประมาณมิได้เลย ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งล้านนานี้ พิสูจน์มาแต่โบราณแล้วว่า หากใครหมั่นจุด ชีวิตก็จะดีขึ้นจะรุ่งโรจน์เหนือดวงชะตาเดิมได้อย่างอัศจรรย์! 5 ทรง พระราชทาน บันทึก “พระไชยวัฒน์ องค์เล็ก” ตั้งแต่ พ.

5 ครั้งแรก จำนวน 4 องค์  มีขนาดใหญ่กว่าพระไชยวัฒน์ที่หล่อขึ้นในปี พ. 2 บล็อคแม่พิมพ์คือบล็อคไม่มีหางและบล็อคมีหาง บล็อคมีหางจะมี 2 พิมพ์ ซึ่งทั้ง 2 บล็อคจะมีความแตกต่างกันก็ด้านหลังเหรียญเป็นการแกะบล็อคแม่พิมพ์ขึ้นมาอีกบล็อคหนึ่ง ส่วนด้านหน้าเหรียญจะเป็นบล็อคเดียวกัน. 2526 มีสร้างประมาณ 20 รุ่น มีรุ่นใดบ้างที่หลวงปู่ได้อธิฐานจิตหรือผ่านพิธีปลุกเสก ผมนั้นไม่มีข้อมูลชัดเจนจึงไม่สามารถตอบได้ ขอคัดลอกจากในหนังสือ “อตุโลไม่มีใดเทียม”ตลอดช่วงหลวงปู่ก่อนละสังขารเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ปี. M1620 408q-67 98-162 167 1 14 1 42 0 130-38 259. M1408 992v480q0 26-19 45t-45 19h-384v-384h-256v384h-384q-26 0-45-19t-19-45v-480q0-1 0. M896 544v448q0 14-9 23t-23 9h-320q-14 0-23-9t-9-23v-64q0-14 9-23t23-9h224v-352q0-14 9-23t23-9h64q14 0 23 9t9 23zM1312 896q0-148-73-273t-198-198-273-73-273 73-198 198-73 273 73 273 198 198 273 73 273-73 198-198 73-273zM1536 896q0 209-103 385.

M959 12v264h-157q-86 0-116 36t-30 108v189h293l-39 296h-254v759h-306v-759h-255v-296h255v-218q0-186 104-288. 5q-271 0-496-145 35 4 78 4 225 0 401-138-105-2-188-64. M384 1344q0 80-56 136t-136 56-136-56-56-136 56-136 136-56 136 56 56 136zM896 1467q2 28-17 48-18 21-47 21h-135q-25 0-43-16. 3 ณ ต้นกำเนิดของชีวิต อาจบรรจบกับจุดสุดท้ายของอวสาน เป็นวัฏฏะที่เหล่ามนุษย์ต้องเวียนว่าย และเป็น บ่วง คล้องผูกพันกับกิเลสตัณหา ไม่ว่า บ่วง บุญหรือ บ่วง กรรม ต่างก็คล้องชีวิตให้ต้องวนเวียนเกิดขึ้นและจบลง หน่วงให้ต้องทุกข์ทนในวังวนแห่งโลกและชีวิตอย่างมิรู้จบสิ้น ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.