เซนต์เซย่า ฮาเดส

586 เซนต์เซย่า ฮาเดส-6 4h4v-5a1 1 0 0 1 1-1h5V2H4v14zm5 2H3a1 1 0 0 1-1-1V1a1 1 0 0 1 1-1h12a1 1 0 0 1 1 1v9. 502 0 0 0 7 4. 459 0 0 0 2 4.

47A1 1 0 0 1 5 7. 997 0 0 1 7 7h. 4-1C17 4 12 4 12 4s-5 0-8. Can’t find a community you love? Create your own and start something epic.

Thaivoiceactor Wiki is a FANDOM TV Community. 586 12H10zm-6 4h4v-5a1 1 0 0 1 1-1h5V2H4v14zm5 2H3a1 1 0 0 1-1-1V1a1 1 0 0 1 1-1h12a1 1 0 0 1 1 1v9. 502 0 0 0 7 4. Summoner เนื่องจากจะมีสกิลที่ใช้เรียกพวก Black Saint ออกมาช่วยต่อสู้ได้ รวมไปถึงยังมีสกิล Summon ต่างๆ อีกถ้าเล่นไปเลเวลสูงๆ ราศีที่เกี่ยวข้องคือ Leo สามารถยืมพลังแห่งโกลด์เซนต์เลโอมาใช้ต่อสู้ได้ ความรักก็เช่นกัน-. 4-1C17 4 12 4 12 4s-5 0-8. Can’t find a community you love?