เอลซี่ ตัน ไอเชีย

26 มกราคม และ เอลซี่ ตัน ไอเชีย กุมภาพันธ์ พ. 30 มีนาคม และ 6 เมษายน พ. 27 เมษายน และ 4 พฤษภาคม พ. 31 สิงหาคม และ 7 กันยายน พ.

30 ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน พ. 25 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน พ. 4 พฤษภาคม – 26 ตุลาคม พ. 2 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม พ.

4 มกราคม – 26 ธันวาคม พ. 2 มกราคม – 25 ธันวาคม พ. 1 มกราคม – 7 พฤษภาคม พ. 14 พฤษภาคม – 24 ธันวาคม พ. 4 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน พ. 14 ตุลาคม – 30 ธันวาคม พ.

6 มกราคม – 29 มิถุนายน พ. 5 กรกฎาคม – 28 กันยายน พ. 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม พ. 7 มิถุนายน – 27 ธันวาคม พ. 28 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม พ.

22 มกราคม 2562 เวลา 10:56 น. 26 มกราคม และ 2 กุมภาพันธ์ พ. 30 มีนาคม และ 6 เมษายน พ. 27 เมษายน และ 4 พฤษภาคม พ. 31 สิงหาคม และ 7 กันยายน พ. 30 ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน พ.